Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Składki ZUS od przychodu w 2020 roku
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku korzystnej zmianie ulegną warunki do skorzystania z ulgi uzależniającej wysokość składek ZUS od osiągniętego przychodu. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje:
 • z obniżonych składek będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 120.000 zł i prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni,
 • z ulgi będzie można korzystać przez 3 lata (następnie przez 2 lata trzeba opłacać składki normalnie i po tym okresie będzie można wrócić do ulgi),
 • obniżka będzie dotyczyła tylko składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba będzie opłacać według dotychczasowych zasad,
 • z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy: opłacający preferencyjne składki (tzw. "mały ZUS"), opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT, wykonujący działalność na rzecz byłego pracodawcy.
 • decyzję o korzystaniu z ulgi trzeba będzie podjąć do 31 stycznia 2020 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.
 

Ważne terminy grudzień 2019
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w grudniu 2019 roku:

 • 10.12.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.12.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.12.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 27.12.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Powiększenie

Informujemy, że 13 października 2019 roku Ministerstwo Finansów  uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To nowy system, który gromadzi informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnymi. 

Beneficjentem rzeczywistym dla spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie do 13 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostępny jest pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Indywidualny rachunek podatkowy
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczania zapłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatkowy.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Zatem podatki za grudzień należy wpłacić już na indywidualny rachunek podatkowy.

Numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora dostępnego na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.