Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Powiększenie

Informujemy, że 13 października 2019 roku Ministerstwo Finansów  uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To nowy system, który gromadzi informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnymi. 

Beneficjentem rzeczywistym dla spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie do 13 kwietnia 2020 roku z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostępny jest pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Kasy fiskalne online
Powiększenie

Od stycznia bieżącego roku kasy fiskalne online funkcjonują już na wszystkich stacjach paliw oraz w warsztatach samochodowych. Przypominamy Państwu terminy obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online w kolejnych branżach:
 
 • do 30 czerwca 2020 roku - firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem – świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym także sezonowo) i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
 • do 31 grudnia 2020 roku - firmy świadczące usługi fryzjerskie, budowlane, prawnicze, kosmetyczne i kosmetologiczne, a także usługi w zakresie opieki medycznej lekarzy i dentystów oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu
 • do 31 grudnia 2022 roku - wszystkie firmy będące podatnikami podatku VAT sprzedające na rzecz osób prywatnych.
Jednocześnie informujemy, że firmom funkcjonującym w branżach, które muszą wprowadzić kasy fiskalne online wcześniej, przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online w wysokości 90% kwoty zakupu (jednakże nie więcej niż 700 zł).
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy luty 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w lutym 2020 roku:

 • 10.02.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 17.02.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.02.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.02.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.


Pracownicze Plany Kapitałowe
Powiększenie

Od stycznia bieżącego roku w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników funkcjonuje już program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Poniżej przypominamy Państwu terminy obowiązkowego wdrożenia tego programu w mniejszych firmach:
 • 01.07.2020 - firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników,
 • 01.01.2021 - firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników.
Składka na PPK wyniesie od 2% do 4% po stronie pracownika i od 1,5% do 4% po stronie pracodawcy. 
Do programu automatycznie będą zapisywani wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Starsze osoby będą mogły przystąpić do programu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 
Pracownik będzie mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK po złożeniu wniosku o wypisanie na piśmie. Rezygnacja będzie ważna przez 4 lata. Po tym czasie procedurę rezygnacji należy powtórzyć. Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK znajdą państwo TUTAJ.

Firmy posiadające status mikroprzedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 osób; roczny obrót poniżej 2 mln euro) mogą nie wprowadzać PPK, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.