Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Płaca minimalna 2022
Powiększenie

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości, odpowiednio:

 • 3.010,00 zł brutto - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego,
 • 19,70 zł brutto - w przypadku stawki godzinowej.
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Urlop na żądanie
Powiększenie

Zgodnie z artykułem 167(2) Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w roku kalendarzowym. Poniżej podsumowujemy dla Państwa najważniejsze zasady udzielania urlopu na żądanie:

 • urlop na żądanie jest zwykłym urlopem wypoczynkowym, a więc jego udzielenie pomniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego, jakie pozostają pracownikowi do wykorzystania,
 • w odróżnieniu od zwykłego urlopu wypoczynkowego, pracownik ma prawo zgłosić urlop na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu,
 • po wykorzystaniu 4 dni urlopu udzielonego na szczególnych zasadach, pracownik traci prawo do ubiegania się o urlop na żądanie,
 • za urlop na żądanie, podobnie jak za urlop wypoczynkowy, pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy wrzesień 2021
Powiększenie

 Przypominamy terminy płatności podatkowych we wrześniu 2021 roku:

 • 10.09.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.09.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.09.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 27.09.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.


Urlop okolicznościowy
Powiększenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, naszym pracownikom przysługuje dodatkowy płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Urlop ten może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają. Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:
 
 • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
 • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
 • 2 dni - w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14-go roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy.
Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o skorzystaniu z urlopu okolicznościowego, chyba że było to wydarzenie nagłe, jak śmierć bliskiego. W takim przypadku pracownik musi powiadomić przełożonego jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Pracownik podczas składania wniosku o przyznanie urlopu okolicznościowego ma obowiązek przedstawić odpowiednią dokumentację - np. akt zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe wcześniej, podwładny musi uzupełnić formalności wtedy, kiedy otrzyma wymagane dokumenty.

Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy wypada ważne zdarzenie. Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.