Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Faktura zaliczkowa
Powiększenie

Często zdarza się, że zawierając transakcję wymagają Państwo od przyszłego nabywcy wpłaty pewnej sumy pieniędzy na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub świadczenia usług. Otrzymanie zaliczki lub przedpłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT. Poniżej odpowiemy na pytanie kiedy otrzymanie zaliczki należy udokumentować fakturą zaliczkową:
 • przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zaliczki (tak jak w przypadku normalnej faktury),
 • jeżeli transakcja (zaliczka i ostateczna dostawa towarów/wykonanie usługi) zamyka się w tym samym okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiącu) to nie ma potrzeby wstawiania odrębnej faktury zaliczkowej (wystarczy uwzględnienie otrzymania zaliczki na fakturze końcowej),
 • jeśli zaliczka wpłacana jest przez osobę fizyczną, fakturę zaliczkową wystawiamy wyłącznie na żądanie wpłacającego (jeżeli mamy obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej to obowiązkowo nabijamy zaliczkę na kasę),
 • fakturę zaliczkową możemy wystawić do 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty (nie powoduje to powstania obowiązku podatkowego - powstanie on dopiero w momencie otrzymania zaliczki).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Faktura pro forma
Powiększenie

Biorąc udział w obrocie gospodarczym niejednokrotnie spotykacie Państwo dokument opisany jako "faktura pro forma". Zawiera on wszystkie elementy normalnej faktury, jednak nie stanowi dowodu księgowego.
 
Faktura pro forma jest rodzajem oferty handlowej i gdy zdecydujemy się zapłacić zgodnie z zawartymi w niej danymi, dochodzi do zawarcia umowy handlowej poprzez akceptację złożonej oferty. Dopiero wówczas otrzymujemy właściwą fakturę.
 
Wydaje się to dokładaniem sobie dodatkowej pracy, jednak wystawianie faktury pro forma powoduje kilka istotnych korzyści:
 • potencjalny nabywca poznaje szczegóły oferty i warunki płatności,
 • nie musimy wystawiać faktury korygującej, gdy klient wycofa się z transakcji,
 • brak odpowiedzi na złożoną w ten sposób ofertę nie rodzi skutków podatkowych,
 • wzrost bezpieczeństwa, gdyż realizacja oferty następuje po otrzymaniu całości lub części zapłaty.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy czerwiec 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w czerwcu 2021 roku:

 • 10.06.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.06.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 21.06.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.06.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Badania lekarskie pracownika
Powiększenie

Często pytacie nas Państwo o kwestie związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników. O ile konieczność przeprowadzenia badań lekarskich u nowo przyjmowanych do pracy osób nie budzi Państwa wątpliwości, o tyle pojawiają się one w innych sytuacjach. Poniżej omawiamy najczęściej pojawiające się problemy:

 • badania lekarskie wykonuje się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy (pracownikowi należy się za ten czas wynagrodzenie),
 • o częstotliwości przeprowadzania badań decyduje lekarz (termin kolejnego badania wskazany jest w orzeczeniu),
 • przeprowadzanie badań lekarskich jest konieczne także w przypadku przenoszenia pracownika na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • przeprowadzenie badań lekarskich nie jest konieczne w przypadku przyjmowania do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko, jeżeli od rozwiązania stosunku pracy nie minęło 30 dni,
 • przeprowadzenie badań lekarskich nie jest konieczne w przypadku przyjmowania do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeżeli od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy nie minęło 30 dni, a pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach.
Wzór skierowania na badania lekarskie znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.